Andakt 2020-12-04

Fredag, 4 December, 2020.
Psalm 457 – ”Domen över världen går” (kan sjungas på melodin till Psalm 554)

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Uppenbarelseboken 5:1–5

Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: ”Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen?” Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sade till mig: ”Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill.”

Betraktelse

Det finns ett samband mellan detta stycke och evangelieläsningen 1 sönd i advent, årgång III (som är Lukasevangeliet 4:16–23): Båda handlar om att en bokrulle öppnas och att det är Jesus som öppnar bokrullen. I evangelieläsningen kommer Jesus till synagogan i Nasaret och läser ur Jesaja-rullen om Herrens lidande tjänare.

I Johannes syn i Uppenbarelseboken in i den himmelska världen är det en bokrulle som ser annorlunda ut. Den har text på både in- och utsidan. Det vanliga var, att det fanns text bara på insidan. Men denna bokrulle har ett så fylligt innehåll, att insidan inte har räckt till. Den är också speciell eftersom den är förseglad med sju sigill. Innehållet är okänt tills sigillen bryts. På det sättet brukade man i romarriket försegla ett testamente, någons yttersta vilja. En vanlig bild i den kristna konsten är bilden av ett lamm och en bok(-rulle) med sju sigill eller insegel. Eftersom motivet ofta förekommer kan vi förstå att dess budskap är viktigt – men kanske inte lätt att förstå.

Han som sitter på tronen, den Högste, håller bokrullen i sin högra, välsignande hand. Rullen framställs som ett testamente, hans yttersta vilja. Men ingen finns som kan vara testamentesexekutor, som kan öppna och verkställa testamentet och den vilja som finns uttryckt där. Johannes blir förtvivlad. Går det inte att få veta vad som är den Högstes avsikt? Men ingen fanns som var värdig.

Då träder en av de 24 äldste fram, en av representanterna för förbundsfolket, Israels 12 stammar och Kyrkans 12 apostlar, och tröstar Johannes. Det finns en som kan! Och så pekar han på – Jesus! Han är den som har segrat. Han är Lejonet av Juda och skottet från Davids rot, ”av Jesse rot och stam”.

Och så får Johannes syn på honom: han ser ett Lamm som ser ut att ha blivit slaktat. ”Guds rena Lamm, oskyldig på korset för oss slaktad.” Javisst: Lejon, Lamm, Davids son. Det är Jesus. Han är värdig att bryta sigillen och uppenbara Guds vilja med världen och aktivt föra hans vilja igenom.

Det ligger en oerhörd tröst och styrka för oss i detta. Många människor tänker att det är tillfälligheter, politik, intriger, själviskhet och egoism, despoter, ”tidsandan”, pengar och ekonomi som driver på utvecklingen och att vi är utlämnade åt den utvecklingen, bara flyta med. Men Uppenbarelsebokens budskap är annorlunda. Det är inte ekonomin, despoterna eller ”tidsandan” som bryter sigillen och för händelserna framåt. Det är Jesus. Han har ”all makt i himmelen och på jorden”. Det visar sig nu. Han bryter sigill efter sigill i tidens utveckling. Att mycket svårt kommer att hända avslöjas för Johannes. Men inget är utlämnat åt tillfälligheter. Jesus har allt i sin hand, och i den handens trygghet får också vi vila, vad som än händer. Synd, ondska och död ska försvinna. Den nya skapelsen skall komma!

Förbön

Jesus, tack för att du är den som är Herre över historien och framtiden och att vi aldrig behöver vara rädda för att vara utlämnade åt tillfälligheter. Bär oss på dina starka armar genom mörker och över djupen hem till din glädje.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Göran Simonsson

%d bloggare gillar detta: