2020-10-10: Kvällsandakt

Lördag, 10 Oktober, 2020.
Psalm 215 – ”Gud, din nåd till himlen räcker”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, kom med din tröst och ditt ljus, vänd oss mot dig, vår blick, vårt hjärta, våra sinnen. Skänk den stillhet som gör att vi ser att du var här redan innan vi ropade till dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 36

För körledaren. Av Herrens tjänare David. Synden viskar sitt ord i den gudlöses hjärta, hos honom finns ingen fruktan för Gud. Synden smickrar honom till att tro att hans ogärning aldrig röjs och blir avskydd. Hans ord är ondska och svek, åt insikt och godhet vänder han ryggen. Han ligger på sin bädd och smider onda planer, han har slagit in på orätt väg, han skyr inte något ont.

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd aldrig vika från de dina, din rättfärdighet aldrig från de redbara. Låt inte de stolta trampa ner mig, låt inte de onda driva bort mig. Där ligger de, ogärningsmännen, slagna, reser sig aldrig.

Betraktelse

Det finns en skillnad i hur David i inledningsraden beskriver sig själv i förhållande till beskrivningen av ”den gudlöse” i första delen av psalmen. David kallar sig ”Herrens tjänare”. Därmed visar han vad han ser som sin uppgift och vad han har för avsikt: att tjäna Herren.

Att vara ”Herrens tjänare” är inte en beskrivning förbehållen David enbart utan kan också gälla oss. Maria, Herrens moder, beskriver sig på det sättet: ”Jag är Herrens tjänarinna.” Vi kan tala om ”Herrens tjänare Pelle, Hasse, Olle …” och ”Herrens tjänarinna Lisa, Stina, Anna …” Herren har en avsikt och uppgift med oss som lärjungar. Vi kan säga Ja till det, genom att vi kallar oss Herrens tjänare och tjänarinnor, vilken yttre syssla vi än står i. Det behöver inte vara någon särskilt ”kyrklig” uppgift.

Det David har i fokus när han ska tjäna Herren är Herrens nåd, trofasthet, rättfärdighet och rättvisa. Det är inte egenskaper hos Davids utan hos Herren. Och de egenskaperna beskrivs med starka uttryck: de sträcker sig till himmelen och till skyarna, är höga som berg och djupa som havsdjupet. Det är egenskaperna hos Herren som gör att vi kan vara hans tjänare och tjänarinnor. Det kan ju ibland vara dåligt beställt med nåd, trofasthet, rättfärdighet och rättvisa hos oss. Men den som utrustar oss med kraft att vara hans tjänare är Herren själv. Därför ska vi inte ge upp när vi ser på oss själva, att vi inte duger. Vi ska se på honom och be honom om hjälp att vara hans tjänare. ”All min glädje snart jag mister om jag ser på mina brister, Jesus, lär mig se på dig! Stanna alltid kvar hos mig.” står det i psalm 355, vers 2, i Psalmboken. Och i en annan psalm, 236, vers 5: ”Så låt oss i världen ej rädas att leva som Mästaren lär, Guds källa oss kraften förunnar att vara hans tjänare här”. Han hjälper oss, han är Hjälparen, så som Jesus kallar den helige Ande. Herren hjälper både djur och människor – det ger oss rätt perspektiv åt vårt förhållande till såväl tamdjur som vilda djur. De som Herren hjälper ska också vi hjälpa, för människan har ett ansvar inför Gud för sitt förvaltarskap av skapelsen. ”Råd över den”, får människan till uppgift.

Så tackar David för det som är en dyrbar nåd särskilt i länder där solens hetta kan vara svår att uthärda: skugga och källvatten. Skugga under hans vingar – det för tankarna till hur Jesus talar om Jerusalem: ”Jag har velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna”. Och många gånger har vi sjungit på kvällen: ”Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig”. Det är ett uttryck som förmedlar trygghet och värme – men inte solhetta! – i Guds omedelbara närhet. Där blir vi föremål för hans överflöd och han släcker vår törst i glädjens strömmar, ja, hos honom dricker vi ur själva livets källa och får därigenom en klar blick för vad som är Guds ljus och vad som bara är ett sken. Han möter våra behov, våra djupaste behov. ”Den som tror på mig skall aldrig törsta”, säger Jesus. Kom och drick!

Så får vi gå till sängs denna lördagskväll med bönen ”Låt din nåd aldrig vika från de dina” i våra tankar och på våra läppar.

Förbön

Herre, när jag nu ska sova ber jag att du tar hand om mig, att du ger mig en god och stärkande vila för kropp, själ och ande. Låt mina oros-tankar lämna mig i fred. Fyll mig med din frid. Välsigna vår söndag i morgon: alla som tänker sig att delta i gudstjänsten, alla som förbereder sig för att förkunna, be, sjunga, sköta ljudet, ordna fika.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

Tack till vännen Göran Simonson, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: