2020-10-01: Kvällsandakt

Torsdag, 1 Oktober, 2020.
Psalm 59 – ”Med Gud och hans vänskap”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 28:6–9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom.

Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.

Betraktelse

Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Fantasifulla uttolkare har menat att den här psalmen/bönen (och även andra) kan ha varit del av ett slags förtröstansritual i templet.

Det tänks då ha gått till så att bedjaren stående vänd mot altaret och templet bad de första fem versarna högt, där han innerligt klagar och ber om hjälp hos Gud. Detta följdes av att prästen eller leviten tillsade bedjaren ett frälsningsorakel, en välsignelse i löftesform som är Guds svar (som inte finns med i den skrivna ritualen). På den utsagan svarar bedjaren med orden i de tre sista versarna i psalmen, som börjar med en tacksam förvissning om att han har hört min bön — jag fick hjälp. Han fylls av oerhörd glädje, som s.a.s. börjar längst in i jagets djup, ”hjärtat”, men involverar hela min varelse, dvs. även min andning, mina (lovsångs)ljud, hela kroppen, som pulserar av förväntan och jubel.

Det är inte nödvändigt eller viktigt att tro på just den här hypotesen, den är bara ett försök att påminna om hur konkret en människas inre situation kan vara förbunden med en yttre bönehandling. Den svenska högmässans Kyrie (Herre, förbarma dig, Kriste, förbarma dig, Herre, förbarma dig) är BÅDE ett stycke gemensam liturgi OCH en innerligt känd bön ur mitt eget och många andras hjärta.

Sist breddas bönen till att omfatta hela den ”tempelskara”, det gudsfolk som finns runt bedjaren både i templet och i vardagen. Låt din frälsning, o Gud, välsigna dem alla – som du har välsignat mig. En människas gudsrelation är inte något helt individuellt, en ”privatsak” som andra inte ska märka eller ens känna till. Den har betydelse för hela Guds folk, precis som även ett litet organ och dess hälsa betyder något för hela kroppen (som aposteln skriver om i 1 Kor. 12).

Förbön

Tack, käre Far, för den här dagen som nu går mot sitt slut. Förbarma dig över mig, du som vet allt om mig. Tack för att inte minsta skrymsle av mitt liv, min situation eller något annat är dolt för dig. Tack att du är den du är – full av kärlek, nåd och barmhärtighet.

Den här kvällen och inför den här natten ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: