2020-09-17: Morgonandakt

Torsdag, 17 September, 2020.
Psalm 528 ”Hör oss, Gud, du själv har bett oss: vi skall bedja med varann”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 16

Ett kväde av David. Skydda mig, Gud, jag flyr till dig. Jag säger till Herren: Min härskare, mitt högsta goda är du. Usla är de som hålls heliga i landet, dessa väldiga vill jag inte veta av. Låt dem ha så många beläten de vill, de som åtrår andra gudar – jag tar inte del i blodsoffren åt dem, jag tar inte deras namn i min mun.

Herren är min andel, min bägare. Du bestämmer mitt öde. En ljuvlig lott har tillfallit mig, ja, min arvedel finner jag skön. Jag vill prisa Herren, han ger mig råd, mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herren inför mig, när han står vid min sida vacklar jag inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar, min kropp är i trygghet, ty du lämnar mig inte åt dödsriket, du låter inte din trogne se graven. Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand.

Betraktelse

Kulten, liturgin, den gemensamma lovsången och frambärandet av offer till Gud, avslutad med prästernas välsignelse över den bedjande menigheten – dessa ting finns i många religioner och liknar varandra för en utomstående betraktare, vilken eller vilka gudar det än är som hyllas.

Dessa riter och beteenden svarar, psykologiskt och socialt, mot människans törst efter mening, samhörighet med hela skapelsen, hängivenhet, skönhet. Just den yttre likheten mellan alla slags kult och liturgier kan vilseleda till att människor börjar tänka att det är samma sak som sker, samma gud som tillbes, ja, egentligen samma välsignelse att få del av i all kult och seriös gudsdyrkan.

Detta var en återkommande frestelse för generationer av Israels folk, särskilt eftersom Baalsdyrkan tycktes vara nära förknippad med det rätta, fruktbärande brukandet av jorden, vilket hebréerna – ursprungligen ett nomadfolk – inte var så skickliga i till att börja med.

Psalm 16 tar starkt avstånd från det tänkesättet, och säger med eftertryck: ”Usla är de som hålls heliga i landet, ’de väldiga’ [makterna]”. Att delta i blodsoffren till dem är en avskyvärd idé, ja, att ens ta avgudarnas namn i sin mun när man ber är ett brott mot det första och största av alla buden: ”Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig!” (2 Mos. 20:4).

Israel blev ett folk, ett särskilt, utkorat gudsfolk genom Uttåget och Förbundet vid Sinai – en historisk händelse som för all framtid definierar det och bestämmer bönens och liturgins innehåll. Och vi kristna, som är arvingar till detta, tillfogar: Sinaiförbundet pekar fram emot och fullbordas i det Nya förbund som skapas i Jesu Kristi frälsningsgärning. Den bestämmer den kristna liturgins och kultens innehåll – och genomsyrar all vår bön.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för denna nya dag, och för varje ny dag som du ger. Låt den här dagen och allt som den innehåller få genomsyras av dig: all bön, allt arbete, all vila, alla möten med människor. Tack för din trofasthet och kärlek, idag och alla dagar.

Denna nya dag ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18).

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: