2020-09-17: Kvällsandakt

Torsdag, 17 September, 2020.
Psalm 313 – ”Min Frälsare lever”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 16

Ett kväde av David. Skydda mig, Gud, jag flyr till dig. Jag säger till Herren: Min härskare, mitt högsta goda är du. Usla är de som hålls heliga i landet, dessa väldiga vill jag inte veta av. Låt dem ha så många beläten de vill, de som åtrår andra gudar – jag tar inte del i blodsoffren åt dem, jag tar inte deras namn i min mun.

Herren är min andel, min bägare. Du bestämmer mitt öde. En ljuvlig lott har tillfallit mig, ja, min arvedel finner jag skön. Jag vill prisa Herren, han ger mig råd, mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herren inför mig, när han står vid min sida vacklar jag inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar, min kropp är i trygghet, ty du lämnar mig inte åt dödsriket, du låter inte din trogne se graven. Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand.

Betraktelse

Det fanns en av de tolv stammarna som inte hade fått en ”lott”, dvs. en territoriell andel av det Heliga Landet. ”Herren avdelade Levis stam att bära Herrens förbundsark, att stå inför Herren som hans tjänare och att välsigna i hans namn, så som ännu sker. Till skillnad från sina bröder har de därför inte fått någon andel eller egendom. Herren är deras egendom, så som Herren, din Gud, har lovat dem” (5 Mos. 10:8–9). Bedjaren här uttrycker sig som präst/levit – kanske för att han är just det, eller för att hela Israel kan kallas ”ett rike av präster och ett heligt folk” (2 Mos. 19:6; jfr 1Pet. 2:9 som använder uttrycket om kyrkan). Gud är alla goda gåvors givare, men den största gåvan är Gud själv.

Men vem kan egentligen sanningsenligt säga: ”Du lämnar mig inte åt dödsriket, du låter inte din trogne se graven”? Av oss människor bara en: Jesus Kristus. I sin Pingstdagspredikan i Apg. 2 påpekar Petrus att detta gäller även det ”jag” som författat psalmen, kung David, och att den böneutsaga därför måste peka framåt på en som han och alla apostlarna och troende kan omvittna verkligen har uppstått från de döda.

Detta ställe och många liknande har präglat den kristna kyrkans sätt att be Psaltarens psalmer: vi fortsätter att göra så i sanning, dvs. i Jesu efterföljd. Det är egentligen det enda rätta sättet att be dessa ibland så mänskliga och orealistiska böner (vi kommer ju alla att ”se graven”), att be dem i och via Jesus själv. I och med honom kan vi verkligen veta och tro att även vi kommer att uppstå från de döda.

Förbön

Tack, käre Herre, för ännu en dag som nu går mot sitt slut. Du vet vad den här dagen har innehållit och inneburit för mig. Tack för det. Tack för livet med dig och för livet som vi får av dig. Tack för din uppståndelse och seger, som får bli också min uppståndelse och seger, när jag vågar tro och lita på dig. Hjälp mig med det, Gud.

Den här kvällen och inför den här natten ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: