2020-08-27: Kvällsandakt

Torsdag, 27 Augusti, 2020.
Psalm 259 – ”Saliga visshet, Jesus är min!”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 20:30-31

Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.

Betraktelse

De två sista verserna i Joh. 20 ser ut som ett slut på hela evangeliet, eftersom de säger något om hela arbetet, först dess omfattning: att Jesus gjorde väldigt mycket mer än det som ”har tagits med i denna bok”. (Att evangeliet får ännu ett slut i 21:24-25 kommer vi tillbaka till i nästa vecka). Här gäller det särskilt ”tecken” (grek. teras, mirakel), varav Joh. tar med sju stycken – betydligt färre underberättelser än de andra tre evangelierna, men låter dem följas av utförlig undervisning om ”tecknen” säger och hur de ska påverka vår tro.

Evangeliets text är alltså ett urval. Jesu offentliga verksamhet som profet, helbrägdagörare, lärare med heltidslärjungar och ledare av en förnyelserörelse inom judendomen varade i ungefär ettusen dagar (bortåt tre år). Johannesevangeliets redogörelse för detta kan högläsas i lugnt tempo på mindre än en dag. Siffrorna 1000 och 1 bör hållas i minnet för att bevara proportionen mellan (a) allt det Jesus tänkte, sa, ville och gjorde och (b) den del av det som vi får i det skrivna evangeliet.

Det andra Joh. påpekar i sina slutord är att urvalet beror på evangeliets syfte. Huvudsyftet med att skriva ett evangelium är inte att erbjuda material för historiskt vetande, även om alla evangelierna ger det också. ”Historiskt vetande” är en benämning på en akademisk typ av vetande – ett objektivt, svalt, vetenskapligt bevisbart vetande om vanlig mänsklig erfarenhet; typ: solen ligger 15 miljoner mil från vår planet. Det är ju bra att den ligger där och håller lagom temperatur på jorden, men man blir inte personligen berörd, glad eller ledsen, om någon berättar att solen bara är, säg, 14 995 tusen mil avlägsen.

Verkligt betydelsefullt vetande är däremot inte neutralt objektivt utan subjektivt, inte svalt utan personligen mycket engagerande, och är som att lära känna en annan människa på djupet och bli god vän med eller förälskad i hen. Innehållet är stort, som att veta vad som är meningen med ens liv eller vem Gud är. Joh. är skrivet för att vi ska verkligt betydelsefullt vetande ”för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son” och så ”ha liv i hans namn”.

I svensk själavårdstradition brukar man säga att Bibeln ska läsas i frälsningsavsikt, alltså i avsikt att få den tro som ger evigt liv, och det är vad Joh. vill att varje läsare ska göra. Om man så bara har en dag på sig att läsa Johannesevangeliet, så ger den ändå det vi mest behöver: personlig kunskap om Gud och Jesus, en överföring av evigt liv och gudomlig nåd.

Förbön

Gode Gud, käre himmelske Fader, tack att du är den du är. Tack för din närvaro och verksamhet i världen. Tack att jag får leva i gemenskap med dig, för att jag får tro på dig och på din Son, Jesus Kristus, och genom denna min tro ha liv i hans namn.

Också denna kväll ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld. Kalla på hela din mänsklighet, dra oss alla in i en djupare gemenskap med dig, redan i denna världen och i denna tiden. Trösta de ledsna och oroliga, skänk dem som nu ska sova kvällens frid, hela de sjuka, och visa för dem som i natt ska vara vakna att du bär, också i nattens timmar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: