2020-08-13: Morgonandakt

Torsdag, 13 Augusti, 2020.
Psalm 72 – ”Du sanna vinträd, Jesu kär”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 15:1–10

Jesus sade: ”Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp.

Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.”

Betraktelse

I dagens text säger Jesus något som verkligen ändrar standardbilden av vad det är att vara hans lärjunge och vän, eller som vi oftast säger, att vara kristen. Vanligen tänker vi på religiös tillhörighet eller identitet som skolans läroböcker punktar det, att ha bestämt sig för vissa åsikter om Gud och att sedan i sitt liv följa vissa ”religiösa principer” och riter. Men här lär oss Jesus att det att vara en sann kristen är att leva i en innerlig gemenskap med honom själv. Den är så djup och stark att den bäst beskrivs som att dela liv med eller vara en organism med en annan. En gren på ett vinträd delar liv med, ja, är en organism med vinträdet. Enheten är där fysisk, samma livgivande sav finns från roten, genom stammen, ut genom grenen till minsta kvist, löv och druva. Utan den flödande livsförbindelsen dör grenen snart.

Den nytestamentliga och kristna termen för allt det som förbinder oss så nära med Frälsaren är ”tro”. Inte i betydelsen världsåskådning eller ”värdegrund”, tankar och övertygelser som vi klär i ord. Tron är verksam i kärlek och handling, och finns inte främst i en helig bok eller religiös tradition eller organisation, utan i levande människor och deras gemenskap.

En konsekvens av denna sanning är att det är nödvändigt att hålla trons gemenskap levande, att ”bli kvar i min kärlek” och inte isolera sig från helheten och praktisera något slags ”smörgåsbords-kristendom”, där jag själv plockar och väljer det som behagar.

När den nye stockholmsbiskopen förklarade sitt valspråk (som är just Jesu ord ”Bli kvar i min kärlek”) på stiftets hemsida (okt. 2019), menade han att vi uppmanas av Herren till tre saker, avgörande i varje kristens liv och i kyrkans liv (i mindre stil efter citaten följer mina kommentar):

1. Kom ihåg vem du är! ”Vi ÄR Guds älskade och Jesu lärjungar”. Vi är redan grenar i Vinträdet, hans liv strömmar redan i oss, innan vi vet om det. Det bestämmer vilka vi är och ska bli. Det är viktigare att fråga sig själv Who are you?, Vem är du?, än How are you?, Hur mår du, hur känner du dig?

2. Räkna med Gud! ”Vi behöver leva i bön, leva med Bibeln och leva av mässan.” I svensk andlig tradition kallas dessa gemensamt för ”nådemedel”, konkreta saker och beteenden vi behöver och som Jesus instiftat för oss att bruka. Då kan vi räkna med att Gud handlar med oss och genom oss.

3. Älska! ”Vi är kallade att älska varandra, våra medmänniskor och hela skapelsen.” Jesus sa inte: Tänk och känn (rätt)! Att handla i kärlek är mer fruktbart för en själv och andra än att syssla med sin egen tankevärld och de rätta orden. För Jesus handlar inte kärlek om våra känslor utan om vad vi gör för andra.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen, och för varje dag som du ger. Hjälp mig den här dagen att bli kvar hos dig. Hjälp mig att komma ihåg vem jag är i dig, hjälp mig att räkna med dig, och hjälp mig att älska något mer såsom du älskar.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18).

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: