2020-07-04: Kvällsandakt

Lördag, 4 Juli, 2020.
Psalm 452 – ”O Jesu kär, vad har väl du förbrutit”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, kom med din tröst och ditt ljus, vänd oss mot dig, vår blick, vårt hjärta, våra sinnen. Skänk den stillhet som gör att vi ser att du var här redan innan vi ropade till dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 15:1-5

Tidigt på morgonen överlade översteprästerna med de äldste och de skriftlärda, hela rådet. De lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: ”Du är alltså judarnas kung?” Han svarade: ”Du själv säger det.” Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom, och då frågade Pilatus honom: ”Har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig!” Men han svarade ingenting mera, och Pilatus blev förvånad.

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och Jesu sista natt i livet övergår i Jesu sista morgon i livet. Markus berättar återigen, precis som han gjorde i läsningen i går kväll, vilka det är som samlats till det nattliga mötet som nu blivit ett morgontidigt möte. Men en liten skillnad föreligger: När Jesus förhörs (innan Petrus förnekelse) är de närvarande alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda (se Mark 14:53). Men i läsningen denna morgon har en liten sak lagts till i beskrivningen av vilka som var närvarande: Tidigt på morgonen överlade översteprästerna med de äldste och de skriftlärda, hela rådet (15:1). Kanske har några personer tillkommit eftersom det nu står att hela rådet var med, kanske har mötet fått en mera officiell karaktär, nu sedan solen börjat gå upp. Exakt vad Markus menar med det lilla tillägget hela rådet är inte helt lätt att säga.

Den dödsdom som de församlade så innerligt önskade skulle drabba Jesus, hade de dock inte själva makten att avkunna – en sådan måste godkännas av ockupationsmakten. Därför förs nu Jesus till den romerske ståthållaren, Pontius Pilatus. Denne man, den enda person som förutom Jungfru Maria nämns i kyrkans trosbekännelser (pinad under Pontius Pilatus), var ståthållare över Judéen åren 26-36 efter Kristus. Evangelisten Markus ger honom ingen närmare introduktion, troligen för att han ansåg det onödigt: hade man hört talas något om Jesus, visste man också att han blivit avrättad någon gång under Pontius Pilatus ståthållarskap.

Vi märker att den fråga som Pilatus ställer, du är alltså judarnas kung? (15:2), är av politisk art, medan förhöret inför stora rådet handlade om Jesu religiösa anspråk (översteprästen frågar ju exempelvis Jesus: Är du Messias, den Välsignades son? (14:61)). Denna skillnad är ingen tillfällighet, utan påminner oss om något som är viktigt för att förstå det som sker: Det som Rom var intresserade av, var att kväsa potentiella hot mot deras politiska makt – religiösa intriger inom en liten oansenlig folkgrupp i ett avlägset hörn av romarriket hade man inget intresse av att befatta sig med. Det Pilatus vill veta är alltså inte om Jesus är Guds Son, vilket var hädelse i stora rådets ögon, utan om han var judarnas kung, det vill säga ett potentiellt hot mot Roms makt.

Jesu svar, du själv säger det, är kryptiskt: svaret kan vara både ett Ja och ett Nej. Ja, han var (och är) Guds Messias som kommit till jorden för att härska över allt och leda Guds folk och alla folk till befrielse, men Nej, han var (och är) inte det slags kung som Pontius Pilatus syftade på när han ställde sin fråga. Men att han verkligen är kung, att han är Herre över himmel och jord, och att han vill leda alla människor till den befrielse som genom det han gjorde på korset blivit möjligt – det gäller också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen, och för varje dag. Tack för din kärlek, din nåd och din makt. Tack att du i Jesus Kristus gick lidandets och lydnadens väg för min och för alla människors skull. Tack att du är alltings Herre, men antog en tjänares gestalt. Hjälp mig att i din efterföljd leva som din och människors tjänare.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

%d bloggare gillar detta: