2020-06-15: Morgonandakt

Måndag, 15 Juni, 2020.
Psalm 83 – ”Som klaraste vattuflöden”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 10:1-12

Sedan bröt han upp därifrån och kom till den del av Judeen som ligger på andra sidan Jordan. Folk samlades kring honom igen, och som vanligt undervisade han dem. Då kom några fariseer fram, och för att sätta honom på prov frågade de: ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?” Han sade: ”Vilka bestämmelser har Mose gett er?” De svarade: ”Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig.” Jesus sade: ”Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta. Han svarade: ”Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig är hon en äktenskapsbryterska.”

Betraktelse

Den fråga fariseerna ställer till Jesus är en testfråga, som samtidens skriftlärda inte var ense om svaret på. Fariseernas egna skriftlärde kunde ha ställt den till varandra, för även i deras krets fanns det två huvudtolkningar av vad Moses Lag egentligen säger om skilsmässa.

Oenigheten gällde inte om Lagen tillåter (mannen) skilsmässa överhuvud. Det gör den solklart, för i 5 Mos. 24:1 står det: ”Om en man har tagit sig en hustru och varit tillsammans med henne [i samlag, vilket fullbordar äktenskapets ingående] och sedan finner något motbjudande hos henne och inte vill ha henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå och om hon efter att ha lämnat hans hus gifter sig med en annan man [vilket fullbordar skilsmässan], så får den förste mannen inte under några omständigheter gifta sig med henne igen. – I judisk rätt kunde (och kan) endast män initiera och utföra skilsmässa; i t.ex. egyptisk eller romersk lag hade gifta kvinnor samma rätt som sina män (vilket återspeglas i Markusevangeliets formulering, som troligen skrevs Rom).

Det som fariseiska skriftlärde på Jesu tid däremot var oense om gällde: för vilken orsaks skull kunde man skilja sig”? Oenigheten gällde innebörden i orden ”något motbjudande”. Den strängare riktningen (Shammai-skolan) menade att detta inte kunde avse en bagatell, utan endast hustruns otrohet med annan man, medan Hillel-skolan hävdade att det kunde vara precis vad som helst som misshagade mannen (hårstrå i soppan, frun var inte lika vacker längre, etc).

Jesus förvånade båda skolorna och alla i sin samtid (och senare) genom att hävda att ett äktenskap inte kan upplösas alls. Jesus är här den strängaste av alla. Hans argument är att Guds egentliga avsikt med äktenskap mellan kvinna och man är den vi ser i skapelsen: att de skall bli ”ett kött”, 1 Mos. 2:24; (Bibel 2000 utesluter ordet ”kött”, som originaltexten innehåller). Regeln i 5 Mos. 24:1 är en undantagsklausul Mose fick tillfoga, på grund av människohjärtats hårdhet, men är inte vad Gud egentligen vill. I Guds rike gäller bara vad Gud egentligen vill; han vill äktenskapet och är djupast sett den som sammanfogar man och kvinna till ett livsvarigt, troget förbund, inom vilket de ska växa samman till ett ”kött”. Gud tillåter inte att kvinnan skulle vara en utbytbar person i denna enhet. Kvinnan och mannen är båda outbytbara, båda bundna för livet till kärlekens uppgift att bli alltmer ett.

Denna häpnadsväckande lära visar på äktenskapets storhet, som något mycket större och djupare än en tillfällig och variabel social konstruktion, som människor kan ändra och förfoga över efter eget behag. Det är inte en tillfällighet att Jesus kan beskriva sig själv och sin relation till människor som ”brudgummen”, där bruden är Guds folk, kyrkan; jfr även Ef. 5:21-33. Varje brud och brudgum ska återspegla och ge gestalt åt den enorma kärleks hemlighet (mysterion, sacramentum) som Jesus Kristus visat oss människor. En jätteuppgift, som ingen människa klarar utan Guds dagliga hjälp.

Förbön

Tack, käre far, för den här dagen, och för varje dag som du ger. Vi ber den här dagen om att få leva i din närhet och att få vandra i ljuset av din kärlek. Hjälp oss att visa omsorg, ömhet och respekt i våra relationer, hjälp oss att ta emot och ge vidare den kärlek som djupast sett kommer från dig.

Hjälp oss den här dagen att inte förtvivla och tappa modet, utan istället öva oss i hjälpsamhet och samarbete med andra, men framför allt i bön och förtröstan på Dig. Vi ber om ditt beskydd, särskilt för hårt drabbade och döende, och för dem som sätter in all kraft på att hjälpa dem. Ge oss uthållighet och livsmod, genom din Helige Ande och vår Herre, Jesus Kristus. Amen

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: