2020-05-18: Kvällsandakt

Måndag, 18 Maj, 2020.
Psalm 280 – ”Jesus, min Herre, dig vill jag älska”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Jeremia 31:31-34

Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: ”Lär känna Herren”, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas (Jer. 31:31–34).

Betraktelse

Jeremia påminner oss om att det gamla Sinaiförbundet behöver mycket undervisning. Alla judiska barn, både flickor och pojkar, fick från det de var små ta emot undervisning om det förbund som bundit samman Gud och hans egendomsfolk sedan tusen år. Hemma fick man som barn lära sig rent praktiskt vad laglydnad bestod i – hur man ber, firar sabbat, tillagar mat och håller renheten. Behövde man fråga om reglerna och föräldrarna inte visste, fanns det präster och leviter att fråga. Varje år förelästes offentligt de viktiga delarna av Mose-lagen i sabbatens veckoliga gudstjänster och i de stora årshögtiderna – Påsk, Pingst, Försoningsdagen, Lövhyddohögtiden, osv. För en israelit var det både en ära och en skyldighet att känna till Guds vilja och hans underbara historia med sitt folk, och att ordna sitt liv i överensstämmelse med det.

Men Jeremia och andra profeter var fullt medvetna om att laglydnad/Gudslydnad inte är ett informationsproblem, utan ett hjärteproblem, alltså problemet med vad jag i hjärtat (innerst i mitt jag) tror, planerar, hoppas och vill. Älskar jag verkligen Gud överallt? Som någon har sagt: Problemet med Skriften är inte att förstå vad Gud vill att jag ska göra, utan att göra det jag förstår att Gud vill.

Eller med profeten Mikas ord: ”Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Skall jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Skall jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott? Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud (Mika: 6:6–8).

Trots Sinaiförbundet och sekler av undervisning och fostran i dess lag, och trots att Herren i varje generation sänt sina profeter för att föra Israel rätt igen, så är Guds folk i alla fall ett hårdnackat, otroget och syndigt folk. Så det nya förbund profeten ser som Guds lösning på att hans folk inte håller och inte kan hålla det gamla består i att han lägger sin lag och vilja direkt i människors innersta. De skall få ett nytt hjärta, fyllt av Guds Ande (som hans samtida, profeten Hesekiel, förtydligar bilden i Hes. 36). Och Gud själv är också den som renar dem inifrån, förlåter deras synd och förintar deras skuld. Nåden intensifieras, Gud griper in ännu mer konkret och kraftfullt i deras liv som han trots allt älskar så mycket att han inte kan överge dem.

Förbön

Käre far, tack för den här dagen, och för den här stunden med dig just nu. Tack för din kärlek till oss var och en, och tack för ditt löfte att aldrig överge oss. Tack att du vill ge oss ett nytt hjärta och att du vill fylla oss med din helige Ande. Hjälp oss att leva ett liv där du får prägla allt mer av oss, och bli allt mer synlig genom oss.

Också den här kvällen ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld och över allt det som du skapat och älskar. Himmelske Fader, led och läk din mänsklighet inte bara i denna tid, utan all tid. Kom och var oss nära, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: